Vedtægter

Vedtægter for foreningen Operaens Venner

 

1

Foreningens navn er: Operaens Venner. Foreningen er hjemmehørende i København.

2

Foreningen har til formål uafhængig af fag- og partipolitiske interesser at varetage operapublikummets interesser og at støtte operakunsten ved:

– at påvirke de organer, der planlægger og administrerer det danske musikliv,

– gennem en særlig tilknytning til Det Kgl. Teater at opnå indflydelse på teatrets planlægning og dispositioner ved bl.a. – at arbejde for publikumsrepræsentation i teatrets styrelse,

– at arbejde for en tilfredsstillende formidling af den for medlemmerne aktuelle information indenfor musiklivet, dels gennem eget medlemsblad, dels via de offentlige medier,

– at arbejde for en realisering af musikdramatiske arrangementer, herunder foredragsvirksomhed og rejsearrangementer, der er ønsket af foreningens medlemmer,

– at samarbejde med organisationer, foreninger o.lign., der har sammenfaldende interesser med Operaens Venner, i det omfang foreningens medlemmer har en naturlig interesse heri.

3

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvert år inden udgangen af maj måned afholdes ordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel i foreningens medlemsblad eller ved anden skriftlig meddelelse til medlemmerne.

4

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  Eventuelle forslag fra medlemmerne skal ske skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest  femte februar. De skal meddeles medlemmerne samtidig med udsendelsen af den endelige dagsorden.
 1. Valg af formand.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 4. Valg af revisor.
 5. Valg af revisorsuppleant.
 6. Eventuelt.

Over generalforsamlingens forhandlinger føres protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.

5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og seks medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling, idet formanden vælges for ét år, medens de øvrige medlemmer vælges for to år. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg på ulige årstal, de øvrige på lige årstal.
Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt dirigenten eller to medlemmer forlanger det, skal afstemning være skriftlig.
Bestyrelsen er ulønnet.

6

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, første gang fra 1. januar 2000.
Kontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.
Årlige renter af foreningens kapital indgår i foreningens løbende indtægter.

7

Kvittering for betalt kontingent gælder som medlemskort og giver stemmeret ved foreningens generalforsamling. Hvert medlem har én stemme.

8

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Foreningen tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være for­manden eller kassereren.

Vedtaget på generalforsamling den 16. april 2005