Generalforsamling 2020

Operaens Venner:

Arbejder på at styrke foreningen

Af Kim Reich

Det kan være svært at se tilbage på et foreningsår midt i en tid, hvor de menneskelige omkostninger ved coronakrisen er til at tage og føle på. Derfor indledte Sanne Caft, der er formand for Foreningen Operaens Venner, da også med at understrege situationens alvor, da hun tog fat på sin beretning ved årets stærkt forsinkede generalforsamling den 10. september 2020 på Frederiksberg.
Arrangementet blev afviklet under skyldig hensyntagen til de sundhedsmæssige restriktioner og de cirka 30 fremmødte medlemmer hørte først operasanger og forstander for Operaakademiet Anne Margrethe Dahl fortælle sprudlende og inspirerende om livet på scenen og de mange opgaver, som forstanderjobbet indebærer.
Formandens beretning på generalforsamlingen, der oprindeligt skulle have været afviklet den 23. april, handlede principielt om foreningsåret 2019, men var samtidig en status på livet i og omkring foreningen netop nu. Og selvom der er masser af liv, så har bestyrelsen haft fokus på konsolidering og arbejdet med strategier for fastholdelse af medlemsbasen.
”Det sidste er svært i en verden, hvor vi som forening er i konkurrence om folks opmærksomhed og tid frem for deres penge. Generelt lider foreninger inden for alle genrer under faldende medlemstilgang, og i vores tilfælde medlemsafgang. Vi har derfor i bestyrelsen haft dobbelt fokus: både at drive forening og Ascolta, og at arbejde strategisk for synliggørelse af OV. Sidstnævnte løftes i det omfang, vi har ressourcer til det i bestyrelse og redaktion”, sagde Sanne Caft.
Af beretningen fremgår, at der arbejdes med en todelt strategi: at udvide medlemsskaren gennem synliggørelse overfor de, der allerede er operainteresserede og i mindre grad de, der er mere bredt kulturelt interesserede.
”Mht. de første, så er vi glade for at kunne fortælle, at vi har fået en aftale med Det Kongelige Teater om at lægge Ascolta i Operaen, således så operagængere kan blive opmærksom på forening og blad. Vi har en fin dialog med DKT. Vi fortsætter også med fokus på Operabio, Brandts, Odense Koncerthus og Odense Bibliotek og forsøger at udbrede Ascolta de steder, hvor vi vurderer, at markedsføring kan føre til nye medlemmer. Vi har haft dialog med flere af de årligt tilbagevendende operafestivaler, der i stigende og glædelig grad præger landskabet. Vi har en forhåndsaftale med Opera på Stranden om at måtte gøre reklame for foreningen, ligesom vi har et positivt samarbejde med Copenhagen Opera Festival og gør opmærksom på OV i det omfang, vi har ressourcer til det i bestyrelse og redaktion. Vi ser frem til at operalivet får mulighed for at vende tilbage til normalen. Flere af de nævnte aftaler er ikke blevet effektueret i større omfang pga. festivaler og arrangementers ændrede vilkår under corona men søges genoptaget, når tingene igen er mere normale”.

Ascolta
Formanden understregede, at foreningen har en omfattende anmeldervirksomhed.
”Vi bliver i stigende grad opdaget, hvilket er meget positivt og en cadeau til vores kompetente anmelderkorps. Vi forsøger at dække landet bredt og mange redaktionsmedlemmer rejser vidt og bredt for at se og anmelde både nye opførelser, uropførelser og koncertopførelser. Som i tidligere år har vi en løbende ambition om at blive en stemme i den kulturpolitiske debat på linje med andre kulturinteressentorganisationer. Det er en tidskrævende opgave, og er i det forgangne år prioriteret lidt lavere, da behovet for at sikre anmeldelser, interviews og artikler til Ascolta har vejet tungere. Som altid løftes produktionen af magasinet af en lille, hårdtarbejdende redaktion, og som altid opfordrer vi til, at interesserede melder sig, da vi løbende har brug for flere kompetente “penne” til at være med til at løfte bladet”.
I 2019 takkede Peter Wang af efter en årrække på redaktørposten. Derfor rettede Sanne Caft på bestyrelsens og redaktionens vegne en stor tak til Peter for det store arbejde og engagement, ligesom hun var glad for at kunne fortælle, at Kim Reich er engageret som ny redaktør.
”Kim er i forvejen ansvarlig for foreningens hjemmeside og har gennem et par år været tilknyttet bestyrelsen som suppleant. Han kommer med en baggrund fra bladproduktion og journalistik og har dermed, ud over interesse for opera, en grundig viden om bladverdenen. En viden, som vi er glad for at kunne trække på”, sagde Sanne Caft.
Trude Høyer, der gennem mange år har været den korrekturmæssige spidse pen, redaktionsmedlem Bo Basbøll, der gennem mange år bl.a. har stået for operakalenderen og redaktionsmedlem Benny Welinder og Poul Einer Hansen, hvis store viden og skarpe formidlende blik har oplyst artikler og anmeldelser gennem mange år, har også valgt at takke af, og fra bestyrelse og redaktion skal lyde en stor tak for deres store arbejde, tilføjede hun.
”Med en kobling mellem redaktion, hjemmeside og bestyrelse er vi sikre på, at vi har et endnu bedre fundament for foreningens virke fremadrettet. Med den nye hjemmeside har vi oplevet et lille men dog stigende antal digitale besøg. Med hjemmesidens styrke inden for aktualitet og det trykte blads mulighed for fordybelse har vi en god kombination. Ascoltas anmeldelser optræder også i stigende grad på andre medier qua vores stjerne-markering af forestillinger. Således står Ascoltas stjerneangivelse eksempelvis på Det Kongelige Teaters beskrivelse af de forestillinger, vi har anmeldt på linje med de store dagblade og andre fagblade”.

OV-prisen
Af faste tilbagevendende aktiviteter er OV-prisen, der i 2019 gik til Magnus Vigilius for hans roller som Siegmund i Den Ny Opera i Esbjergs opførelse af Valkyrien og Froh i Odense-ringen.
”De fremmødte oplevede en veloplagt kunstner og akkompagnatør i lokaler, der er velbeliggende, men hvor forplejningen var under al kritik. Bestyrelsen klagede efterfølgende og til næste år kommer forplejningen fra en anden og langt bedre leverandør, der også kan honorere vegetariske ønsker til maden.
Pga. corona har bestyrelsen valgt at udskyde næste OV-pris, der skal tildeles Gert Henning-Jensen, og den afholdes når forholdene igen tillader det. Vi håber derfor at se mange medlemmer til prisoverrækkelsen, der på vanlig vis vil blive annonceret i Ascolta”, sagde formanden.
Foreningens rejseaktiviteter har som sædvanligt været både ambitiøse og alsidige. Blandt mange højdepunkter var urpremieren på Bo Holtens opera om Martin Luther i Malmö Schlacht sie tot og Den Ny Opera med Rhinguldet i Esbjerg.
”Lokalafdelingerne i Esbjerg og på Fyn fortsætter ufortrødent og vi er i dialog om etableringen af yderligere afdelinger med et par entusiastiske medlemmer. Det er vigtigt med medlemmer og lokalafdelinger, der arbejder for udbredelsen af opera og kendskabet til OV gennem lokale nyhedsbreve og i dialog med lokale kulturinstitutioner”, fremgik det af formandens beretning.

Økonomi
Foreningen Operaens Venner drives primært con amore og af ulønnede engagerede medlemmer. Bestyrelsen har gennem årene skruet ned for udgifterne til den almindelige drift af foreningen til de nu er på et niveau, hvor det er svært at reducere yderligere. Samtidig fortsætter det faldende medlemstal, hvilket betyder faldende indtægter fra medlemskontingenter, hvilket også er baggrunden for at bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at der bliver iværksat en mindre kontingentstigning for udvalgte medlemskategorier.
”Vi vil gerne friholde pensionister fra en kontingentstigning, da vi ikke ønsker at en øget udgift til medlemskab skal fremprovokere en udmeldelse af foreningen. Som altid skyldes udmeldelser her primært, at et medlem er afgået ved døden. Bestyrelsen har også set på muligheden for at nedsætte antallet af numre af Ascolta, men vi vil meget nødig gå i den retning, da magasinet i høj grad er hjørnestenen i foreningens virke og synlighed. Vi har derfor iværksat en målrettet fondsansøgningsstrategi for på den måde at styrke økonomien til udgivelsen af Ascolta samt den kommende jubilæumsfejring af foreningen. Vi håber på støtte fra relevante fonde og puljer, således at vi fortsat kan drive både forening og blad og sikre, at Operaens Venners Fond fortsat har mulighed for at uddele fondsmidler til gavn for operaudbredelsen i Danmark” understregede Sanne Caft.
Næste års generalforsamling er fastsat til den 15. april 2021.

Nye kontingenter

Generalforsamlingen har vedtaget en kontingentforhøjelse, således at satserne nu er som følger:

Enkeltmedlem: 400 kr.
To samboende: 450 kr.
Enkeltmedlem folkepensionist over 65 år: 250 kr.
To samboende pensionister over 65 år: 330 kr.
Enkeltmedlem fuldtidsstuderende: 300 kr.
To samboende fuldtidsstuderende: 330 kr.
Medlemmer af venneforeningerne JOV, OVIS, NOV eller FOV: 330 kr. inkl. moms
Medlem bosiddende i udlandet inkl. Grønland og Færøerne: 600 kr. inkl. moms
Støttemedlem: 1.000 kr.
Ascolta abonnement uden medlemskab (inkl. moms):
1 stk. 600 kr.
2 stk. 750 kr.
3 stk. 850 kr.