OV-Fondens fundats

§ 1
Fondens navn er Operaens Venners Fond af 1984, og dens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2
Fondens formål er at støtte operakunsten i Danmark.

§ 3
Fondens midler udgør pr. 31. december 2004 kr. 608.651 samt, hvad fonden erhverver som gaver eller på anden vederlagsfri måde, f.eks. fra Operaens Venner eller dennes medlemmer.

Fondens midler anbringes stedse på betryggende måde i overensstemmelse med de af Justitsministeriet godkendte anbringelser af fondes midler.

Fondens formue kan ikke anvendes til udbetalinger eller som sikkerhedsstillelse, idet alene kapitalens afkast kan anvendes til varetagelse af fondens formål. Dette gælder dog ikke uddeling af midler, der er modtaget som gave til anvendelse i bestemt øjemed, når uddelingen sker i overensstemmelse med givers klausul.

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn eller så vidt muligt noteres som tilhørende fonden.

Fondens midler kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning for foreningen Operaens Venners eventuelle økonomiske ansvar.

§ 4
Bestyrelsen er forpligtet til stedse at hensætte formuens afkast til bedst mulige forrentning, for så vidt dette afkast ikke straks anvendes til varetagelse af fondens formål.

§ 5
Fondens bestyrelse bestemmer, hvorvidt uddeling skal ske og i bekræftende fald efter hvilke retningslinjer.

Fonden kan rentefrit udlåne af frie legatmidler, for så vidt bestyrelsen finder, at sådanne lån opfylder formålet på hensigtsmæssig måde. Udlån kan under sådanne omstændigheder ske uden sikkerhedsstillelse.

§ 6
Fonden ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og uberygtede og mindst to bosiddende i Danmark.

Disse medlemmer vælges på foreningen Operaens Venners ordinære generalforsamling, idet to tillige skal være medlemmer af foreningens bestyrelse. Bestyrelsens formand vælges for et år ad gangen og de to øvrige vælges for to år ad gangen, idet det ene medlem vælges i ulige år og det andet i lige år.

Samtidig vælger generalforsamlingen en suppleant til bestyrelsen.

Revisor vælges af fondens bestyrelse. Valget skal godkendes af foreningen Operaens Venners generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 7
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst to bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.
Formanden alene tegner Fonden.

Det påhviler bestyrelsen at føre protokol. I denne protokol indføres nærværende fundats og oplysninger, jfr. § 9, oplysninger om legatmodtagere, udlån af fondens midler samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der har været bestemmende for disse uddelinger/udlån.

§ 8
Bestyrelsen skal hvert år overfor generalforsamlingen i Operaens Venner aflægge regnskab over fondens formue, indtægter og udgifter.
Fondens regnskabsår følger kalenderåret, første gang fra den 1. januar 2000.
Regnskabet skal forsynes med bestyrelsens underskrift og revisors påtegning.

§ 9
Nærværende fundats kan ændres ved enstemmig bestyrelsesbeslutning i Fonden. Forinden sådan bestyrelsesbeslutning iværksættes, skal ændringen forelægges foreningen Operaens Venners bestyrelse, der derpå afgiver udtalelse – evt. efter at have forelagt spørgsmålet for generalforsamlingen for foreningen Operaens Venner. Når ændringen herefter er vedtaget som anført, forelægges den for Justitsministeriet efter indhentet udtalelse fra Fondsmyndigheden og således, at Justitsministeriets godkendelse er et vilkår for ændringen.

§ 10
Beslutning om Fondens ophør træffes på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør overdrages Fondens midler til Ministeriet for Kulturelle Anliggender med pligt til at anvende midlerne i overensstemmelse med fundatsens § 2.

Odense, den 23. august 2005

Leif Frederiksen – J. Krisand – Poul Einer Hansen

(Vedtaget på Operaens Venners ordinære generalforsamling den 8. maj 1984 med ændringer vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 21. maj 1986 samt efter anvisning af Fondsregistret og godkendt af dette den 6. maj 1987. Desuden ændring af regnskabsåret på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 22. november 1999, samt ændring af hjemsted (§ 1)og tilføjelse til § 7 jfr. bestyrelsesbeslutning april 2005).